Bác sĨ CKI Tai Mũi Họng NGUYỄN QUỐC HƯNG

Bác sĩ CKI Kinh nghiệm trên 15 năm chuyên khoa Tai mũi họng.

 

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2007 Tốt nghiệp Bác sỹ Đại học Y Tây Nguyên
2017 Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Tai mũi họng Đại học Y Dược TP.HCM