Bác sĩ CKI Kon Sa Sa Drack - Khoa Ngoại tổng quát, ngoại niệu

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2015 Tốt nghiệp Bác sỹ Ngoại khoa Đại học Y Tây Nguyên
2020 Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Ngoại Niệu Đại học Y Dược TP.HCM

Bác sĩ CKI Ngoại Niệu kinh nghiệm trên 05 năm Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu