Bác sĩ CKI Nội - Nhi: Hứa Thế Đạm

Bác sĩ CKI kinh nghiệm trên 25 năm trong chuyên khoa Nhi.

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1995 Tốt nghiệp Bác sỹ Đại học Y Tây Nguyên
2005 Tốt nghiệp Bác sỹ CKI Nhi Đại học Y Dược TP.HCM