CEO - Giám đốc điều hành Nguyễn Gia Bảo Quốc

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2013 Tốt nghiệp ĐH QTKD ABE UK
2018 Thạc sĩ QLBV UCN